რეგისტრაცია
ახალი ანგარიშის შექმნა

მომხმარებლის სახელი უნდა შედგებოდეს ლათინური სიმბოლოებისგან ან/და ციფრებისგან და მათ შორის არ უნდა იყოს დაშორება
უნდა შეიცავდეს მინიმუმ ერთხელ მაინც: ციფრს, დიდ და პატარა ასოებს და რამე სიმბოლოს. მინიმალური სიგრძე: 6